Az önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatásai

Mi a nyugdíjpénztári tagság értelme, miért éri meg önkéntes nyugdíjpénztári taggá válni?

A nyugdíjpénztári tag aktív munkavállalói évei alatt rendszeresen havonta tagdíjat fizet,  időnként eseti befizetéseket teljesít, amely befizetéseket a nyugdíjpénztár befektetésekkel gyarapít. Majd a nyugdíjkorhatárt elérve a pénztártagok az összegyűlt megtakarításuk terhére különböző nyugdíjszolgáltatásokat igényelhetnek a Pénztártól.

A járadékszolgáltatás rendszeres nyugdíjkiegészítést  - a kötelező állami vagy magánnyugdíjpénztári nyugdíjellátáson felüli jövedelmet - biztosít, melyet havonta vagy negyedévente kérhet a pénztártag 5, 10 vagy 15 éves időtartamban.

Módja van a tagnak ún. egyösszegű kifizetést igényelni a pénztártól, vagy a kétféle szolgáltatás kombinációját is kérheti. . A lehetőségekről a továbbiakban olvashat!

A nyugdíjszolgáltatás fedezete mindig a tag egyéni számláján összegyűlt vagyona, amely a befizetett összegekből és a befektetésekkel elért hozamok jóváírásával képződött a tag számára. Ezért itt a kapott nyugdíjkiegészítés és a befizetett összegek, illetve a befektetésekkel elért hozamok között direkt kapcsolat érvényesül, a tag saját befizetéseivel, a pénztár a befektetésekkel gondoskodik a kiegészítő nyugdíjakról. Az összegyűjtött vagyon képezi a fedezetét a szolgáltatásoknak.

A nyugdíjfedezetként felhalmozott vagyon a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is felvehető, 10 éves tagsági viszony - kötelező várakozási idő - eltelte után, a kifizetett összeg azonban ebben az esetben - egyéb jövedelem, s nem nyugdíjszolgáltatás - személyi jövedelemadó (15%) és egészségügyi hozzájárulás (27%) köteles.

2008. évtől új szabályozás:
A 2008. évtől minden tagdíjbefizetésnek (egyéni és munkáltatói hozzájárulás is) minimum 10 évet kell eltöltenie a nyugdíjpénztári befektetésekben, mielőtt a kifizetéskor érvényesíthető lenne a tőkekifizetésre a 12. évtől induló adóalapcsökkentségi lehetőség. SZJA tv. 28.§ 8. pont:
„A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetése esetén
a) a bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el;
b) a jövedelem megállapításának e bekezdésben foglalt szabálya szempontjából a kötelező várakozási időszak letelte évének - a jóváírást követő évet első évnek tekintve - az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tizedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként a legrégebben jóváírt összegek kifizetését (juttatását) kell vélelmezni.”
Példa az új előírásra a Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

2009. évtől új szabályozás:
A pénztár a tagsági jogviszony megszűnésekor az átlépésre, kilépésre vonatkozó bejelentés, a kizárásról való döntés, a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű kifizetés vagy átutalás, illetve egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igénybevétele esetén a jogosultság igazolása (a továbbiakban: a kiváltó esemény időpontja) esetén  a követelés 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a  kiváltó esemény időpontjától számított 15 napon belül végzi el. Az egyéni számla lezárását és a végleges elszámolást a pénztár a kiváltó esemény időpontjának negyedévét követő 50 napon belül végzi el.

Nyugdíjkorhatár elérése, de 3 évnél rövidebb pénztártagság esetén a fix összegű kifizetés, vagy a 3 évnél rövidebb idejű járadékszolgáltatás is személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás köteles. (Ez a 2013. január 1-je előtt pénztártaggá váltakra vonatkozó szabály!)
2013. január 1-jétől FONTOS változás, hogy aki ezen időponttól létesít tagsági viszonyt a nyugdíjpénztárnál, annak akkor lesz adómentes nyugdíjasként a kifizetés, ha legalább 10 éves tagsággal rendelkezik!

Nyugdíjszolgáltatás

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy:

  1. egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  2. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  3. a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
  4. az egyéni nyugdíj számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  5. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy
  6. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti.

A Pénztár saját járadékszolgáltatást nyújt.
A saját járadék a Pénztár részéről olyan szolgáltatás, amikor a tag egyéni (szolgáltatási) számlája egészének vagy egy részének terhére teljesít kifizetést meghatározott időtartamig, meghatározott rendszerességgel.

Bármilyen nyugdíjszolgáltatás igénylésekor az egyéni számlán összegyűjtött teljes összeg átvezetésre kerül a szolgáltatási számlára. A szolgáltatási számlán lévő megtakarítás a szolgáltatási tartalékra vonatkozó befektetési politika szerint kerül befektetése.

A pénztári szolgáltatás teljesítésének szabályait a Pénztártörvény IV. fejezetének keretei között az Alapszabály jelen fejezete határozza meg. Az elszámolás, illetve a kifizetés rendjét a pénztár Szolgáltatási szabályzata tartalmazza. A kifizetés történhet pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján, vagy a jogosult kérésére az általa megjelölt belföldi vagy külföldi fizetési számlára történő utalással, valamint kisösszegű (100.000 Ft alatt) kifizetés esetén házi pénztárból való kifizetéssel.

A járadékfizetés időtartamát és rendszerességét alapvetően a tag választása határozza meg. azonban a járadékfizetés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az alkalmankénti járadék összege ne legyen kevesebb a minimális járadéknál, melynek összegét a Pénztár 6.000 Ft-ban állapítja meg.

Amennyiben a tag a nyugdíjszolgáltatást igénybe veszi, tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A pénztártagnak a saját járadék folyósítása alatt bekövetkezett halála esetén a szolgáltatási számlán fennmaradó összeg a kedvezményezettet, annak hiányában az örököst illeti meg.

A járadék átalakítható a kezdetben választott formától eltérő módon, illetve a hátralévő rész felvehető egy összegben. Ha a pénztártag a várakozási idő leteltét és a nyugdíjkorhatár betöltését követően járadékszolgáltatást igényelt, kivételesen a járadékszolgáltatás folyósításának megkezdését követően is kérheti - egyéni körülményei alapján - a járadékszolgáltatás átváltását egyösszegű kifizetésre.
A kérelmező igényeit az Igazgatótanács köteles teljesíteni, azonban ez nem hozhatja hátrányos helyzetbe a nyugdíjpénztárt.

Az e. vagy f. pontban meghatározott szolgáltatási forma választása esetén a nyilatkozattétel dátuma után 1 év elteltével változtathat csak szolgáltatási módozatot a pénztártag.

A nyugdíjkorhatárt elért pénztártagnak, amennyiben kifizetést is szeretne kérni (akár a tagság megtartásával, akár megszüntetéssel), a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén c. nyomtatványt kell kitöltenie 2 pld-ban.

Ha tagdíjfizetés nélkül szeretné a nyugdíjas a pénzét a pénztárnál hagyni és felvenni sem szeretne belőle, akkor az Adatváltozás c. nyomtatványt kell kitöltenie 2 pld-ban.

Ha nem szeretne a nyugdíjas a számlájáról kifizetést kérni, azonban a tagdíjat továbbra is szeretné fizetni, akkor az Adatváltozás nyomtatványt kell kitöltenie 2 pld-ban.

Ha egyösszegű szolgáltatást kér a nyugdíjkorhatárt elért pénztártag és a tagságát is megszünteti, akkor a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén c. nyomtatvány kitöltésén túl az alábbiakat is figyelembe kell vennie:
A jelenlegi gazdasági válság kapcsán előfordulhat, hogy a pénztárnál negatív lesz a hozam. A gazdasági helyzettől függően előállhat, hogy az előleg kifizetése után fennmaradó 15% megtakarítás nem fedezi az esetlegesen jóváírt negatív hozamot, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezik a tagnak.
Ezért egy Megállapodást 1 példányban és egy Felhatalmazást 3 példányban is ki kell tölteni ahhoz, hogy a kifizetést a tagság megszüntetésekor teljesíteni tudjuk.  Ha a végelszámolásnál nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, mind a Megállapodás, mind a Felhatalmazás megsemmisítésre kerül.

Az egyszeri 3.000 Ft adminisztrációs díjon felül a pénztár - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékben - levonja az érvényes kondíciós lista alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az adott átutalás, ill. a készpénzkifizetés miatt felszámított díjat - a továbbiakban együtt kilépési költség.

A járadékszolgáltatás esetén csak az egyszeri 3.000 Ft adminisztrációs díj kerül levonásra az utolsó rész kifizetésekor.

Frissítve: 2016. április

 

 

Copyright © 2017 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár