Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár szolgáltatásai
a 10 éves várakozási idő lejárta után

A nyugdíjpénztári tag aktív munkavállalói évei alatt rendszeresen havonta tagdíjat fizet,  időnként eseti befizetéseket teljesít, majd a nyugdíjkorhatárt elérve különböző nyugdíjszolgáltatást igényelhet a Pénztárától.

A nyugdíjszolgáltatás fedezete mindig a tag egyéni számláján összegyűlt vagyon, amely a befizetett összegekből és a befektetésekkel elért hozamok jóváírásával képződött a tag számára. Ezért itt a kapott nyugdíjkiegészítés és a befizetett összegek, illetve a befektetésekkel elért hozamok között direkt kapcsolat érvényesül, a tag saját befizetéseivel, a pénztár a befektetésekkel gondoskodik a kiegészítő nyugdíjakról. Az összegyűjtött vagyon képezi a fedezetét a szolgáltatásoknak.

A nyugdíjfedezetként felhalmozott vagyon a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is felvehető, 10 éves tagsági viszony - kötelező várakozási idő - eltelte után, a kifizetett összeg azonban ebben az esetben személyi jövedelemadó (15%) és egészségügyi hozzájárulás (27%) köteles.

2008. évtől új szabályozás:
A 2008. évtől minden tagdíjbefizetésnek (egyéni és munkáltatói hozzájárulás is) minimum 10 évet kell eltöltenie a nyugdíjpénztári befektetésekben, mielőtt a kifizetéskor érvényesíthető lenne a tőkekifizetésre a 12. évtől induló adóalapcsökkentségi lehetőség. SZJA tv. 28.§ 8. pont:
„A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetése esetén
a) a bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el;
b) a jövedelem megállapításának e bekezdésben foglalt szabálya szempontjából a kötelező várakozási időszak letelte évének - a jóváírást követő évet első évnek tekintve - az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tizedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként a legrégebben jóváírt összegek kifizetését (juttatását) kell vélelmezni.”
Példa az új előírásra a Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

Lehetőségek a 10 év várakozási idő letelte után

1. Kifizetés igénylés tagság megtartása mellett
- teljes összeg igénylése
- csak a hozam igénylése
- konkrét összeg kérése
2. Kifizetés igénylés tagság megszűntetésével

Adózási szabályok

Mivel az önkéntes nyugdíjpénztári konstrukció nyugdíj célú megtakarítás, a törvényalkotók is eszerint szabályozták a felhalmozási időn belüli - azaz nem nyugdíjkiegészítésként történő - kifizetéseket. A cél az, hogy a tagok ne használják fel a megtakarításaikat a nyugdíjazásuk előtt.

Ha azonban a pénztártag mégis úgy dönt, hogy a 10 év várakozási idő után, de még a nyugdíjazása előtt pénzt vesz fel a számlájáról, adóznia kell az összeg után.
A jelenleg érvényes szabályok szerint a hozam után nem kell adót fizetni, azonban a tőkerész (amely a befizetések összege) után a pénztárnak az adóelőleget le kell vonnia (15%) a kifizetéssel egyidőben, az egészségügyi hozzájárulást (27%) a pénztártagnak az évvégi adóbevallással egyidejűleg kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetnie a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felé.

Az összevont adóalap adójának meghatározása az alábbiak szerint történik:

Ha a jövedelem után a magánszemélynek kell megfizetnie a TB járulékot vagy az ehót, akkor az adóköteles tőke 78%-át kell venni (ez lesz az adóalap) és ezután kell megfizetni mind az SZJA-t (15%), mind az egészségügyi hozzájárulást (27%).

Egy egyszerű példa 10 év utáni kifizetés igénylésekor, adóköteles kifizetés esetén:

Kifizetés 1.000 Ft

Egyéb jövedelem (1.000 Ft * 78%): 780 Ft
(Fenti összeg lesz az adóalap)

Fizetendő SZJA előleg:
15%-os SZJA 780*15% = 117 Ft

Fizetendő EHO: 780*27% = 211 Ft


Tehát érdemes meggondolni, valóban szükség van-e a pénzre a nyugdíjazás előtt.

Fontos tudnivaló még, hogy aki a tagsága fenntartása mellett igényel pénzt a számlájáról, legközelebb 3 év múlva kérhet ismét kifizetést. 2009. évtől változás, hogy ha a tagság fenntartása mellett kéri valaki a számlájáról a teljes, vagy a megtakarítása 85%-át meghaladó összeget, akkor ebben az esetben is két részletben történik a kifizetés: az igénylés befogadásától számított maximum 15 napon belül  a számlán lévő összeg 85%-át fizetjük ki (előleg), a fennmaradó részt pedig az igénylés befogadásának negyedévét követő maximum 50 napon belül.

Igénylés, kifizetés menete

A pénzfelvételi igényt az Igénybejelentés nyugdíjpénztári megtakarítás kifizetésére nyomtatványon lehet bejelenteni.
A pénztár kifizetését alapértelmezés szerint banki átutalással teljesíti, tehát a megfelelő nyomtatvány kitöltésénél bankszámlaszámot is meg kell adni.

Mivel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírja, hogy csak olyan pénztártagnak fizethet ki a pénztár, aki ezen törvény szerint be van azonosítva, ezért a személyi okmányok alapján (személyi igazolvány, lakcímkártya) azonosítást kell végeznünk.

Természetesen csak akkor van szükség az azonosításra a szolgáltatás igénylésekor, ha korábban ez még nem történt meg, vagy ha a személyi okmányok cseréjére került sor.

Ahogy azt fentebb írtuk, ha adóköteles kifizetést igényel a pénztártag, akkor az SZJA előleg számítására vonatkozóan is nyilatkoznia kell!

Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg egy részének felvétele esetén, amennyiben a kifizetési kérelem összege nem haladja meg az egyéni számlán nyilvántartott összeg 85%-át, akkor a kérelemben meghatározott összeget a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell kifizetni. A teljes összeg felvétele esetén, illetve olyan részfelvétel esetében, amikor a felvenni kívánt összeg a 85%-ot meghaladja, akkor a teljes összeg 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés napjától számított 15 napon belül kell elvégezni. A pénztár a hátralévő összeg átutalását, kifizetését legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül végzi el.

A pénztár a tagsági jogviszony megszűnésekor az átlépésre, kilépésre vonatkozó bejelentés, a kizárásról való döntés, a pénztártag halála miatt szükségessé váló egyösszegű kifizetés vagy átutalás, illetve egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igénybevétele esetén a jogosultság igazolása (a továbbiakban: a kiváltó esemény időpontja) esetén  a követelés 85%-ának átutalását, kifizetését legkésőbb a  kiváltó esemény időpontjától számított 15 napon belül végzi el. Az egyéni számla lezárását és a végleges elszámolást a pénztár a kiváltó esemény időpontjának negyedévét követő 50 napon belül végzi el.

A jelenlegi gazdasági válság kapcsán előfordulhat, hogy a pénztárnál negatív lesz a hozam. A gazdasági helyzettől függően előállhat, hogy az előleg kifizetése után fennmaradó 15% megtakarítás nem fedezi az esetlegesen jóváírt negatív hozamot, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezik a tagnak.
Ezért egy Megállapodást 1 példányban és egy Felhatalmazást 3 példányban is ki kell tölteni ahhoz, hogy a kifizetést a tagság megszüntetésekor teljesíteni tudjuk.  Ha a végelszámolásnál nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, mind a Megállapodás, mind a Felhatalmazás megsemmisítésre kerül.

Kérjük, hogy olvassa el a "Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez" nyomtatványunkat és amennyiben a felsoroltakkal kapcsolatban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, akkor lehetőség szerint kitölve, aláírva, tanukkal ellátva juttassa vissza címünkre a tagsági viszony megszüntetéséhez szükséges nyomtatványokkal együtt, 2 példányban.

Az egyszeri 3.000 Ft adminisztrációs díjon felül a pénztár - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékben - levonja az érvényes kondíciós lista alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az adott átutalás, ill. a készpénzkifizetés miatt felszámított díjat - a továbbiakban együtt kilépési költség.

 

Frissítve: 2016. január

 

 

Copyright © 2017 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár