Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár szolgáltatásai
nyugdíjbavonulás esetén

A nyugdíjpénztári tag aktív munkavállalói évei alatt rendszeresen havonta tagdíjat fizet,  időnként eseti befizetéseket teljesít, amely befizetéseket a pénztár befektetésekkel gyarapít. Majd a pénztártagok a nyugdíjkorhatárt elérve különböző nyugdíjszolgáltatásokat igényelhetnek a pénztártól.

A járadékszolgáltatás rendszeres nyugdíjkiegészítést  - a kötelező nyugdíjellátáson felüli jövedelmet - biztosít, melyet havonta vagy negyedévente kérhet a pénztártag 5, 10 vagy 15 éves időtartamban.
Módja van ún. egyösszegű kifizetést igényelni a pénztártól a tagnak, vagy a kétféle szolgáltatás kombinációját is kérheti. A lehetőségekről a továbbiakban olvashat!

A nyugdíjszolgáltatás fedezete mindig a tag egyéni számláján összegyűlt vagyon, amely a befizetett összegekből és a befektetésekkel elért hozamok jóváírásával képződött a tag számára. Ezért itt a kapott nyugdíjkiegészítés és a befizetett összegek, illetve a befektetésekkel elért hozamok között direkt kapcsolat érvényesül, a tag saját befizetéseivel, a pénztár a befektetésekkel gondoskodik a kiegészítő nyugdíjakról. Az összegyűjtött vagyon képezi a fedezetét a szolgáltatásoknak.

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy:

  1. egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  2. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  3. a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
  4. az egyéni nyugdíj számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
  5. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy
  6. az egyéni nyugdíj számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti.

A Pénztár saját járadékszolgáltatást nyújt.
A saját járadék a Pénztár részéről olyan szolgáltatás, amikor a tag egyéni (szolgáltatási) számlája egészének vagy egy részének terhére teljesít kifizetést meghatározott időtartamig, meghatározott rendszerességgel.

Bármilyen nyugdíjszolgáltatás igénylésekor az egyéni számlán összegyűjtött teljes összeg átvezetésre kerül a szolgáltatási számlára. A szolgáltatási számlán lévő megtakarítás a szolgáltatási tartalékra vonatkozó befektetési politika szerint kerül befektetése.

A pénztári szolgáltatás teljesítésének szabályait a Pénztártörvény IV. fejezetének keretei között az Alapszabály jelen fejezete határozza meg. Az elszámolás, illetve a kifizetés rendjét a pénztár Szolgáltatási szabályzata tartalmazza. A kifizetés történhet pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján, vagy a jogosult kérésére az általa megjelölt belföldi vagy külföldi fizetési számlára történő utalással, valamint kisösszegű (100.000 Ft alatt) kifizetés esetén házi pénztárból való kifizetéssel.

A járadékfizetés időtartamát és rendszerességét alapvetően a tag választása határozza meg. azonban a járadékfizetés időtartamát úgy kell meghatározni, hogy az alkalmankénti járadék összege ne legyen kevesebb a minimális járadéknál, melynek összegét a Pénztár 6.000 Ft-ban állapítja meg.

Amennyiben a tag a nyugdíjszolgáltatást igénybe veszi, tagsági viszonya akkor szűnik meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A pénztártagnak a saját járadék folyósítása alatt bekövetkezett halála esetén a szolgáltatási számlán fennmaradó összeg a kedvezményezettet, annak hiányában az örököst illeti meg.

Ha a pénztártag a várakozási idő leteltét és a nyugdíjkorhatár betöltését követően járadékszolgáltatást igényelt, kivételesen a járadékszolgáltatás folyósításának megkezdését követően is kérheti - egyéni körülményei alapján - a járadékszolgáltatás átváltását egyösszegű kifizetésre.

A kérelmező igényeit az Igazgatótanács köteles teljesíteni, azonban ez nem hozhatja hátrányos helyzetbe a nyugdíjpénztárt.

A nyugdíjkorhatárt elért pénztártagnak, amennyiben kifizetést is szeretne kérni (akár a tagság megtartásával, akár megszüntetéssel), a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén c. nyomtatványt kell kitöltenie 2 pld-ban.

Ha tagdíjfizetés nélkül szeretné a nyugdíjas a pénzét a pénztárnál hagyni és felvenni sem szeretne belőle, akkor az Adatváltozás c. nyomtatványt kell kitöltenie 2 pld-ban.

Ha nem szeretne a nyugdíjas a számlájáról kifizetést kérni, azonban a tagdíjat továbbra is szeretné fizetni, akkor az Adatváltozás nyomtatványt kell kitöltenie 2 pld-ban.

A szolgáltatás kifizetéséhez a fenti nyomtatványon kívül szükség van a Nyugdíjfolyósító Intézet által kiállított Határozatra, mely a nyugdíj megállapításáról szól (konkrétan tartalmazza a nyugdíjazás kezdetét, a nyugdíj összegét). Ezen Határozat minden oldalát kérjük: az aláírást, pecsétet tartalmazó oldallal bezárólag.

A törvényi előírások tételesen felsorolják, hogy ki számít nyugdíjasnak, ki igényelheti a számláján összegyűlt pénzt kiegészítő nyugdíjszolgáltatásként. Az, aki az alábbi – tételesen felsorolt  – kategóriák valamelyikébe tartozik:
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá
- az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban,
- korhatár előtti ellátásban,
- szolgálati járandóságban,
- balettművészeti életjáradékban,
- átmeneti bányászjáradékban,
- rokkantsági ellátásban,
- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban),
- növelt összegű öregségi,
- munkaképtelenségi járadékban vagy
- nyugdíj előtti álláskeresési segélyben
részesül,vagy
- amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül.

A pénztár kifizetéseit alapvetően banki átutalással teljesíti, tehát a megfelelő nyomtatvány kitöltésénél bankszámlaszámot is meg kell adni.

Mivel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírja, hogy csak olyan pénztártagnak fizethet ki a pénztár, aki ezen törvény szerint be van azonosítva, ezért a személyi okmányok alapján (személyi igazolvány, lakcímkártya) azonosítást kell végeznünk.
Természetesen csak akkor van szükség az azonosításra a szolgáltatás igénylésekor, ha korábban ez még nem történt meg.

Ha egyösszegű szolgáltatást kér a nyugdíjkorhatárt elért pénztártag és a tagságát is megszünteti, akkor a Nyilatkozat nyugdíjkorhatár elérése esetén c. nyomtatvány kitöltésén túl az alábbiakat is figyelembe kell vennie:
A jelenlegi gazdasági válság kapcsán előfordulhat, hogy a pénztárnál negatív lesz a hozam. A gazdasági helyzettől függően előállhat, hogy az előleg kifizetése után fennmaradó 15% megtakarítás nem fedezi az esetlegesen jóváírt negatív hozamot, ezért visszafizetési kötelezettsége keletkezik a tagnak.
Ezért egy Megállapodást 1 példányban és egy Felhatalmazást 3 példányban is ki kell tölteni ahhoz, hogy a kifizetést a tagság megszüntetésekor teljesíteni tudjuk.  Ha a végelszámolásnál nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, mind a Megállapodás, mind a Felhatalmazás megsemmisítésre kerül.

A fenti szolgáltatások adómentesen vehetők igénybe, ha a pénztártag legalább 3 éves pénztártagsággal rendelkezik, vagy rokkant nyugdíjas. Ha valakinek nincs meg a 3 éves pénztártagsága, de járadékszolgáltatást igényel, és ezt legalább 3 évig igénybeveszi, akkor is adómentes lesz a szolgáltatás-kifizetés. (Ez a 2013. január 1-je előtt belépett pénztártagokra érvényes!)
2013. január 1-jétől FONTOS változás, hogy aki ezen időponttól létesít tagsági viszonyt a nyugdíjpénztárnál, annak akkor lesz adómentes nyugdíjasként a kifizetés, ha legalább 10 éves tagsággal rendelkezik!

A rokkant nyugdíjasokra az alábbi szabályok vonatkoznak. Csak annak a rokkant nyugdíjasnak tudjuk kifizetni a számláján összegyűlt pénzt, aki rokkant nyugdíjat kap. 2015. július 1-jétől a rokkantsági ellátást kapó pénztártagok is igényelhetnek nyugdíjszolgáltatást az önkéntes nyugdíjpénztári számlájukról, azonban a rehabilitációs ellátást kapó pénztártagok továbbra sem kérhetnek nyugdíjszolgáltatást.
A pénztártag a várakozási idő letelte előtt egészség- vagy önsegélyező pénztárba átléphet, ha munkaképességét legalább 50%-ban elvesztette, és ebben az állapotában legalább 1 évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolását bemutatja. Ilyen esetben a nyugdíjpénztár a pénztártag megtakarítását kérésére abba az önkéntes egészségpénztárba átutalja, ahol önkéntes egészségpénztári tag az illető. 

Igénylés, kifizetés menete egyösszegű szolgáltatás esetén, illetve, ha az igényelt összeg magasabb, mint a számlán lévő összeg 85%-a:

Ha minden, fent leírt adat, nyomtatvány a pénztár rendelkezésére áll, akkor a pénztár a kifizetést két részletben tudja teljesíteni. Az első részletet, mely a számlán lévő összeg 85%-a, az utolsó dokumentum beérkezésétől számított maximum 15 napon belül elutalja a megadott bankszámlaszámra (,amely vagy az egyén lakossági folyószámlája (pénzforgalmi számlája), vagy annak az egészségpénztárnak a számlája, ahová átutalni kérte pénzét az 50%-ban rokkant tag), a végelszámolást pedig az igénylés befogadásának negyedévét követő 50 napon belül. Mind a két kifizetésről Kimutatást küld a pénztár a pénztártag címére.

Az egyszeri 3.000 Ft adminisztrációs díjon felül a pénztár - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékben - levonja az érvényes kondíciós lista alapján a pénzforgalmi szolgáltató vagy közreműködő által az adott átutalás, ill. a készpénzkifizetés miatt felszámított díjat - a továbbiakban együtt kilépési költség.

Frissítve: 2016. április

 

 

Copyright © 2017 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár