Munkáltatói hozzájárulás, szerződéskötés

A tagdíjfizetési kötelezettséget részben vagy teljes mértékben átvállalhatják a tagoktól a munkáltatók. Fontos tudni azonban ezzel kapcsolatban a következőket:
- a munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag dolgozóra azonos kell, hogy legyen, vagy fix összegben meghatározott - pl. 2.000 Ft/hó -, vagy valamely jövedelem azonos %-a - pl. az alapbér 3%-a,

- a munkáltató a munkáltatói hozzájárulásnak az Öpt. 12§ (3) bekezdése szerint meghatározott mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást;

- a munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag dolgozót megillet, aki legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll,
- munkáltatói  hozzájárulás  vállalása esetén  a Pénztár és a Munkáltató Szerződésben állapodik meg a tagdíj hozzájárulás fizetésének szabályairól, módjáról.

A szerződéshez mellékelendő iratok:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak alapján a pénztárakat azonosítási kötelezettség terheli.

Az alábbi dokumentumok hiteles másolatának valamelyikét a pénztárnak meg kell küldeni (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.), amely:
a cégre vonatkozóan igazolja, hogy:

  1. a belföldön gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta,
  2. más belföldi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtotta,
  3. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet alapító okirata (társasági szerződése) szolgálhat az azonosítás alapjául.

Jogi személyek esetében az azonosítás során eredeti iratok hiányában csak hitelesített másolat fogadható el. A pénztár köteles 30 napnál nem régebbi iratokat megkövetelni.

A céget képviselő személyre vonatkozóan (aki egyben a szerződést aláíró személy) az azonosításra alkalmas iratok:
Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén:
- személyazonosító igazolvány ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza),
- új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- útlevél ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél, vagy diákigazolvány

Magyar állampolgársággal NEM rendelkező természetes személy esetén:
- fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány - ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély) ÉS a magyarországi tartózkodási hely (igazolás, vagy bemondás alapján)

2009. január 1. után a Pénztár nem fogadhat el azon tagjaitól, ügyfeleitől ügyletre megbízást, akik a Pénztárnál azonosítás, ügyfél-átvilágítás céljából nem jelentek meg  személyesen, vagy képviselőjük útján, és a 2007. december 15. óta érvényes Pmt. szerinti átvilágítási adatok és a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre, mindaddig, amíg a pénztártag, ügyfél a teljes körű átvilágítási kötelezettségének nem tesz eleget.

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosási törvénynek megfelelően nem beazonosított cégektől nem áll módunkban megbízást elfogadni.

 

 

Copyright © 2017 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár